วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ปัญหาของดิน

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรดินในประเทศไทยมี2อย่าง คือ ปัญหาตามธรรมชาติ และปัญหาที่
เกิดจากการกระทำของมนุษย์
ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติได้แก่
1.ปัญหาการชะล้างของแร่ธาติในดิน
2.ปัญหาการสึกกร่อนพังทลายของดิน
ปัญหาที่เกิดจาการกระทำของมนุษย์ได้แก่
1.ปัญหาการปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้ำซาก
2.ปัญหาการปลูกพืชโดยไม่บำรุงดิน
3.ปัญหาการทำลายป่าเพื่อการเกษตร
4.ปัญหารการเผาป่าหรือไร่นา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น